Algemene voorwaarden en Retour policy

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Kapèlkeshof BV onder website dutchwinelovers.nl, nader te noemen: de slijter.

2. Alle vermelde prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten en exclusief statiegeld indien van toepassing. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen.

3. Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de bestelde producten. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen.

4. Betalingen dienen te geschieden zonder korting of compensatie. Ingeval van te late betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of inverzuimstelling is vereist, een rentevergoeding verschuldigd van 1% op maandbasis. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke – waaronder begrepen proceskosten en kosten van faillissementsaanvrage – als buitengerechtelijke – komen ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is de slijter bevoegd de koop te ontbinden met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

5. De slijter gaat binnen 5 werkdagen over tot verzending van de bestelde goederen, ingaand vanaf de eerstvolgende werkdag na ontvangst van het volledige factuurbedrag, inclusief belastingen en eventuele verzendkosten.

6. De slijter blijft ten allen tijden gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of met reeds begonnen leveringen voort te gaan, van opdrachtgever zekerheid te verlangen dat de betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen.

7. De slijter neemt geen garantie op zich omtrent levertijd. Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht is de slijter gerechtigd te zijner keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat de slijter tot enige schadevergoeding is gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisering, verbod op in en uitvoer, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die levering aanzienlijk meer bezwaarlijk of meer kostbaar maken, dan deze tijdens het sluiten van de overeenkomst was, gebrek aan vervoersgelegenheid, werkstaking, uitsluiting, oproer, brand en in het algemeen iedere oorzaak welke de slijter niet kan worden toegekend.

8. De eigendom van de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever, zodra de slijter van de opdrachtgever niets meer te vorderen heeft, voordien mag er niet ten nadele van de slijter over beschikt worden.

9. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, binnen een termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomt. Dit dient schriftelijk te geschieden door een e-mailbericht te sturen naar info@dutchwinelovers.nl. Vermeld hierbij het ordernummer en de datum van bestelling.
Bij retourzendingen na ontbinding op verzoek van de opdrachtgever wordt € 6,50 exclusief BTW administratiekosten per colli berekend. Verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Producten dienen geretourneerd te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan:

Kapèlkeshof BV, Roomweg 85a, 5985 NS Grashoek.

Mochten de producten beschadigd of gebruikt retour komen bij de slijter, gerechtigd om (deels) af te zien van restitutie van het aankoopbedrag. Opdrachtgever kan dit voorkomen door de producten ongebruikt en in de originele, goed gesloten verpakking te retourneren. In geval van restitutie van het aankoopbedrag wordt is de overeenkomst ontbonden voor het betreffende product en vind binnen 30 dagen restitutie plaats via uw bankrekening.

10. Producten zijn uitgesloten van retournering indien die volgens opgave van de opdrachtgever zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de opdrachtgever, producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

11. De slijter is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van zijn werknemers of van derden, die door hem zijn ingeschakeld, noch voor schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden, dan wel schade ontstaan voor de opdrachtgever en/of als gevolg van te laat leveren.

12. Reclamaties moeten terstond na ontvangst van de zaken bij de slijter worden ingediend. Indien de reclamatie naar het oordeel van de slijter juist is, zal hij te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken. Hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, zijnde de slijter niet tot verdere vergoeding gehouden.

13. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst de valuta waarin verkocht is meer dan 10% devalueert, is de slijter bevoegd de koopprijs dienovereenkomstig te herzien. Indien zulks leidt tot een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden, in welk geval de slijter niet tot enige schadevergoeding is gehouden.

14. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.